«مادیت» و «ذهنیت» در طراحی لوگو و زبان از نظر سوسور و پیرس